Polityka prywatności – RODO

Polityka Prywatności – RODO

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy danych dostarczanych firmie The Chord Company Ltd (Chord Company) i określa, czego należy się spodziewać podczas zbierania danych osobowych przez Chord Company. Obejmuje ona m.in. dane, które zbieramy na temat:

 • odwiedzających naszą stronę internetową,
 • rejestracji produktów (w formie elektronicznej/papierowej),
 • osób, które korzystają z naszych usług, np. osób do kontaktu z klientami odbiorcy; osób, które zapisały się do naszego newslettera, itp.,
 • współtwórców naszych mediów społecznościowych,
 • osób potrzebujących wsparcia i obsługi,
 • kandydatów na wolne stanowiska,
 • skarżących i innych osób fizycznych w związku ze skargą lub zapytaniem dotyczącym ochrony danych lub wolności informacji.

Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się do naszych usług online dostępnych za pośrednictwem naszej strony internetowej (https://chord.co.uk/), wszelkich innych naszych treści internetowych oraz kontaktów w formie telefonicznej, papierowej, a także wszelkich Twoich interakcji z nami w trakcie świadczenia naszych usług (zwanych łącznie „Usługą”).

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o osobie, na podstawie których można ją zidentyfikować. Nie obejmują one danych, z których usunięto informacje o tożsamości (dane anonimowe).

Możemy zbierać, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje Twoich danych osobowych pogrupowanych w następujący sposób:

 • Dane identyfikacyjne obejmują imię, nazwisko, nazwę użytkownika lub podobny identyfikator, tytuł.
 • Dane kontaktowe obejmują adres dla celów wystawienia faktury, adres dostawy, adres e-mail i numery telefonów.
 • Dane finansowe obejmują dane dotyczące konta bankowego i karty płatniczej (chociaż nie są to „dane osobowe”, gdyż będą to informacje dotyczące Twojej działalności, to jednak uwzględniamy je w niniejszej Polityce Prywatności w celu zapewnienia ich kompletności).
 • Dane dotyczące transakcji obejmują informacje dotyczące transakcji oraz inne informacje dotyczące produktów i usług zakupionych od nas.
 • Dane techniczne obejmują adres protokołu internetowego (IP), Twoje dane logowania, rodzaj i wersję przeglądarki, ustawienia i lokalizację strefy czasowej, rodzaje i wersje wtyczek do przeglądarki, system operacyjny i platformę oraz inne technologie stosowane w urządzeniach używanych do uzyskania dostępu do niniejszej strony internetowej.
 • Dane profilu obejmują nazwę użytkownika i hasło, zainteresowania, preferencje, opinie i odpowiedzi z ankiety.
 • Dane użytkowania obejmują informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z naszej strony internetowej, produktów i usług.
 • Dane marketingowe i komunikacyjne obejmują Twoje preferencje dotyczące otrzymywania informacji marketingowych od nas i naszych stron trzecich oraz Twoje preferencje dotyczące komunikacji.

Ilość i rodzaj przechowywanych przez nas danych zależy od celów, dla których zostały zebrane. Na przykład:

 • W przypadku zapisania się do naszego newslettera, dane, które będziemy zbierać, obejmują imię i nazwisko, adres e-mail oraz kategorie konstrukcji, które Cię interesują.
 • W przypadku dokonania zakupu w imieniu klienta korporacyjnego, będziemy przechowywać dane dotyczące transakcji, w tym Twoją historię transakcji i płatności.
 • W przypadku zwrócenia się do nas z zapytaniem, wzięcia udziału w konkursie lub ankiecie, będziemy zbierać Twoje dane kontaktowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi, chyba, że wyrazisz zgodę i zapiszesz się do naszego newslettera. W zależności od preferencji, odpowiemy na Twoje zapytanie telefonicznie, pocztą lub e-mailem.

Nie gromadzimy żadnych specjalnych kategorii danych osobowych dotyczących użytkownika (w tym danych dotyczących rasy lub pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych lub filozoficznych, życia seksualnego, orientacji seksualnej, poglądów politycznych, członkostwa w związkach zawodowych, informacji na temat zdrowia ani danych genetycznych i biometrycznych). Nie gromadzimy również żadnych danych o wyrokach skazujących i przestępstwach.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy będzie to dozwolone przez prawo.

Poniżej przedstawiamy, w formie tabeli, opis wszystkich sposobów, w jaki zamierzamy wykorzystywać Twoje dane osobowe oraz podstawy prawne, na których opieramy się w tym celu. Określiliśmy również nasze uzasadnione interesy tam, gdzie jest to właściwe.

Należy pamiętać, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe na więcej niż jednej zgodnej z prawem podstawie, w zależności od konkretnego celu, dla którego wykorzystujemy Twoje dane. Prosimy o kontakt, jeśli potrzebujesz szczegółowych informacji na temat konkretnej podstawy prawnej, na której opieramy się przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w przypadku gdy w poniższej tabeli przedstawiono więcej niż jedną podstawę.

 

Cel/Działanie Rodzaj danych Podstawa prawna przetwarzania danych, w tym podstawa: uzasadniony interes
Zarejestrowanie firmy użytkownika jako nowego klienta i zarejestrowanie użytkownika jako punkt kontaktowy (a) Identyfikacyjne

(b) Kontaktowe

(c) Finansowe

(a) Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (dla ustanowienia Twojej firmy jako nowego klienta i prowadzenia naszej działalności)

 

Realizacja i dostawa Twojego zamówienia, w tym:

(a) Zarządzanie płatnościami, opłatami i należnościami

(b) Otrzymywanie i odzyskiwanie należnych nam środków pieniężnych

(a) Identyfikacyjne

(b) Kontaktowe

(c) Finansowe

(d) Dotyczące transakcji

(e) Marketingowe i komunikacyjne

(a) Niezbędne do realizacji naszych uzasadnionych interesów (wykonywanie naszych zobowiązań umownych, prowadzenie naszej działalności, odzyskiwanie należnych nam długów)
Zarządzanie naszymi relacjami z użytkownikiem, które może obejmować m.in.:

(a) Powiadamianie użytkownika o zmianach naszych warunków lub polityki prywatności

(b) Zwrócenie się do użytkownika z prośbą o dodanie opinii lub wzięcie udziału w ankiecie

(a) Identyfikacyjne

(b) Kontaktowe

(c) Profilu

(d) Marketingowe i komunikacyjne

(a) Niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego

(b) Niezbędne z punktu widzenia naszych uzasadnionych interesów (prowadzenie naszej działalności, aktualizacja dokumentacji i analizowanie sposobu, w jaki klienci korzystają z naszych produktów/usług)

Umożliwienie użytkownikowi wzięcie udziału w losowaniu nagród, konkursie lub wypełnienie ankiety (a) Identyfikacyjne

(b) Kontaktowe

(c) Profilu

(d) Użytkowania

(e) Marketingowe i komunikacyjne

(a) Wykonanie umowy z użytkownikiem

(b) Niezbędne z punktu widzenia naszych uzasadnionych interesów (analizowanie, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów/usług, ich rozwój i rozwój naszej działalności)

Administrowanie i ochrona naszej działalności i niniejszej strony internetowej (w tym rozwiązywanie problemów, analiza danych, testowanie, utrzymanie systemu, wsparcie, raportowanie i hosting danych) (a) Identyfikacyjne

(b) Kontaktowe

(c) Techniczne

(d) Finansowe

(a) Niezbędne z punktu widzenia naszych uzasadnionych interesów (prowadzenie działalności, świadczenie usług administracyjnych i informatycznych, bezpieczeństwo sieci, zapobieganie oszustwom oraz w kontekście reorganizacji przedsiębiorstwa lub restrukturyzacji grupy)

(b) Niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego

Dostarczenie użytkownikowi odpowiedniej treści i reklam na stronie internetowej oraz zmierzenie lub zrozumienie skuteczności dostarczanej reklamy (a) Identyfikacyjne

(b) Kontaktowe

(c) Profilu

(d) Użytkowania

(e) Marketingowe i komunikacyjne

(f) Techniczne

Niezbędne z punktu widzenia naszych uzasadnionych interesów (analizowanie, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów/usług, ich rozwój, rozwój naszej działalności i informowanie o naszej strategii marketingowej)
Wykorzystywanie analizy danych w celu ulepszenia naszej strony internetowej, produktów/usług, marketingu, relacji z klientami i zadowolenia klientów (a) Techniczne

(b) Użytkowania

Niezbędne z punktu widzenia naszych uzasadnionych interesów (określanie rodzajów klientów dla naszych produktów i usług, aktualizowanie i dostosowywanie naszej strony internetowej, rozwój naszej działalności i informowanie o naszej strategii marketingowej)
Przedstawianie użytkownikowi sugestii i zaleceń dotyczących towarów lub usług, które mogą być dla niego interesujące (a) Identyfikacyjne

(b) Kontaktowe

(c) Techniczne

(d) Użytkowania

(e) Profilu

Niezbędne z punktu widzenia naszych uzasadnionych interesów (rozwój naszych produktów/usług i rozwój naszej działalności)

 

Automatyczne podejmowanie decyzji

Nie podejmujemy automatycznych decyzji dotyczących Ciebie na podstawie Twoich danych. Jeśli to się zmieni, poinformujemy Cię o tym.

W jaki sposób udostępniamy Twoje dane osobowe osobom trzecim?

Od czasu do czasu zatrudniamy inne firmy i osoby do pełnienia określonych funkcji w naszym imieniu. Na przykład wysyłka i dostarczanie towarów, wysyłanie poczty i poczty elektronicznej, usuwanie powtarzających się informacji z wykazów klientów, analiza danych, profesjonalni doradcy, wsparcie informatyczne, pomoc marketingowa, przetwarzanie płatności kartami kredytowymi i obsługa klienta. W przypadku, gdy Chord Company będzie współpracować z zewnętrznym dostawcą usług, któremu możemy przekazywać Twoje dane osobowe lub któremu będziesz zobowiązany podać swoje dane osobowe, Twoje dane będą przetwarzane przez tego zewnętrznego dostawcę usług w taki sposób, jakby były one przetwarzane przez nas; nie może on wykorzystywać ich do żadnych innych celów i musi przetwarzać dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności oraz RODO.

Możemy ujawnić Twoje dane konta i inne dane osobowe, jeśli uznamy, że ujawnienie jest właściwe z punktu widzenia zgodności z prawem, egzekwowania lub stosowania naszych Warunków i innych umów lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Chord Company, naszych użytkowników lub innych osób. Obejmuje to wymianę informacji z innymi przedsiębiorstwami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami i ograniczania ryzyka kredytowego. Oczywiście, nie obejmuje to jednak sprzedaży, wynajęcia, udostępnienia lub innego rodzaju ujawnienia danych osobowych w celach komercyjnych w sposób sprzeczny z niniejszą Polityką Prywatności.

W miarę rozwoju naszej działalności możemy, w trakcie procesu rozwoju i ewolucji, sprzedawać elementy działalności (lub spółek zależnych) lub ją rozszerzać. W takich transakcjach informacje o kliencie są zazwyczaj jednym z przekazywanych aktywów biznesowych, ale podlegają wszelkim wcześniej istniejącym zasadom Polityki Prywatności (oczywiście chyba, że klient zdecyduje inaczej). Ponadto, w mało prawdopodobnym przypadku, gdy firma Chord Company lub zasadniczo wszystkie jej aktywa zostaną nabyte przez osobę trzecią, dane osobowe przechowywane przez Chord Company na temat klientów będą oczywiście jednym z przeniesionych aktywów.

Prosimy również o zapoznanie się z naszymi Warunkami, które dotyczą naszej strony internetowej, wszelkiej korespondencji elektronicznej i regulują korzystanie z naszej Usługi. Korzystając z Usługi, wyrażasz zgodę na gromadzenie, przechowywanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w sposób opisany poniżej. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszą Polityką Prywatności, możesz zwrócić się do nas o usunięcie wszystkich danych osobowych, jak określono poniżej.

Informacje i preferencje marketingowe użytkownika

Rejestrując się na stronie internetowej Chord Company lub w inny sposób korzystając z Usług, użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie, wykorzystywanie i ujawnianie przez Chord Company danych dostarczonych przez użytkownika w sposób i do celów opisanych w niniejszej Polityce Prywatności. Użytkownik zgadza się podać dokładne, aktualne i kompletne dane wymagane do zarejestrowania się w dowolnej Usłudze oraz w innych terminach, które mogą być wymagane w trakcie korzystania z dowolnej Usługi. Użytkownik zgadza się ponadto na przechowywanie i aktualizację swoich danych w celu zapewnienia ich dokładności, aktualności i kompletności. Chord Company może pozbawić użytkownika prawa do korzystania z dowolnej lub wszystkich Usług, jeśli podane przez użytkownika dane są nieprawdziwe, niedokładne lub niekompletne, zgodnie z ustaleniami Chord Company według własnego uznania. Użytkownik zgadza się na przechowywanie i wykorzystywanie przez Chord Company danych dostarczonych przez użytkownika w celu świadczenia jakiejkolwiek Usługi, w tym m.in. utrzymywania konta i obciążania opłatami powiązanej z nim karty kredytowej (jeśli dotyczy).

Głównym źródłem gromadzenia danych jest rejestracja produktu i inne formularze zapytań na stronie internetowej. Jeśli nie chcesz, aby firma Chord Company wysyłała Ci informacje, możesz odznaczyć tę opcję podczas ustawiania preferencji w trakcie rejestracji. Jeśli jesteś już zarejestrowany, możesz zmienić swoje preferencje wysyłając e-mail na adres: info@chord.co.uk lub pisząc na adres: The Chord Company Ltd, Chord Company House, Millsway Centre, Amesbury, SP4 7RX, UK.

Chord Company może okresowo organizować konkursy lub losowania nagród, w ramach których możemy poprosić Cię o podanie danych kontaktowych przy zgłoszeniu. Jeśli jesteś zwycięzcą, powiadomimy Cię o tym i za Twoją zgodą, podamy Twoje imię i miasto w naszych środkach przekazu lub w innym miejscu, w którym ogłaszamy zwycięzców.

Od czasu do czasu możemy poprosić Cię o wzięcie udziału w dobrowolnych ankietach. Ankiety mają na celu poprawę jakości naszej obsługi. Wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie przez Chord Company (chyba, że wcześniej określimy inaczej).

Nie ujawniamy naszym reklamodawcom informacji o osobach, które można zidentyfikować. Możemy jednak udostępniać im informacje zbiorcze o wynikach ankiet dotyczących naszych klientów/użytkowników.

Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych

Co do zasady, Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza EOG. Nasze serwery i systemy awaryjne znajdują się na terenie EOG.

Jednakże w każdym przypadku, gdy będziemy musieli przekazać dane osobowe do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego w trakcie udostępniania danych osobowych, jak określono powyżej, podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki niezbędne do zapewnienia bezpiecznego i zgodnego z niniejszą Polityką Prywatności oraz z RODO przekazania Twoich danych.  Zazwyczaj odbywa się to przy użyciu odpowiednich klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

Zgodność

Kontrolujemy Usługę z naszych biur w Wielkiej Brytanii. Dane osobowe zebrane w ramach Usługi są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 1998 r. (ustawa) oraz ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), które reguluje przetwarzanie danych osobowych w Wielkiej Brytanii. Przestrzegamy brytyjskich przepisów dotyczących ochrony danych i prywatności oraz zawartych w RODO. Dla celów regulacji, administratorem danych jest The Chord Company Limited, Chord Company House, Millsway Centre, Amesbury, Wiltshire SP4 7RX, UK.  Naszym inspektorem ochrony danych osobowych jest Alan Gibb, z którym można się skontaktować pisząc na adres: DPO@chord.co.uk.

Chord Company nie zbiera świadomie danych osobowych od osób poniżej 16 roku życia. Wyrażając zgodę na korzystanie z naszych produktów lub usług, oświadczasz, że masz ukończone 16 lat.

Jeśli zdecydujesz się korzystać z Usługi spoza Wielkiej Brytanii, robisz to na własne ryzyko, przy założeniu, że dane osobowe zebrane w ramach Usługi mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane w kraju, którego przepisy dotyczące ochrony prywatności mogą być inne i zapewniać mniejszy stopień ochrony niż przepisy obowiązujące w Twoim kraju pochodzenia.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 2018 r. i ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) użytkownik ma prawa jako osoba fizyczna, z których może korzystać w odniesieniu do posiadanych przez nas informacji na jego temat. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://ico.org.uk/

Zatrzymywanie danych osobowych

O ile nie określono inaczej w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe zatrzymujemy przez okres trwania naszych relacji z klientami oraz przez okres 7 lat od ich zakończenia.

Dostęp do danych osobowych

Chord Company stara się być jak najbardziej otwarta, jeśli chodzi o zapewnienie osobom dostępu do ich danych osobowych. Osoby fizyczne mogą się dowiedzieć, czy posiadamy jakiekolwiek dane osobowe, składając „wniosek osoby, której dane dotyczą” zgodnie z ustawą lub rozporządzeniem. Jeśli posiadamy dane o Tobie:

 • przekażemy Ci ich opis,
 • powiemy Ci, dlaczego je posiadamy,
 • poinformujemy Cię, komu można je ujawniać, oraz
 • przekażemy Ci kopię tych danych w zrozumiałej formie.

Może zaistnieć potrzeba uzyskania od użytkownika określonych informacji w celu potwierdzenia jego tożsamości i zapewnienia mu prawa dostępu do jego danych osobowych (lub skorzystania z innych praw). Jest to środek bezpieczeństwa zapewniający, że dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie, która nie ma prawa do ich otrzymania. Możemy również skontaktować się z Tobą w celu uzyskania dalszych informacji w związku z Twoim wnioskiem w celu przyspieszenia naszej odpowiedzi.  Staramy się odpowiadać na wszystkie uzasadnione wnioski w ciągu jednego miesiąca. Czasami może to potrwać dłużej niż miesiąc, jeśli Twój wniosek jest szczególnie złożony lub jeśli złożyłeś klika wniosków. W takim przypadku powiadomimy Cię o tym i będziemy Cię informować na bieżąco.

Aby zwrócić się do Chord Company z wnioskiem dotyczącym wszelkich posiadanych przez nas danych osobowych, należy napisać do naszego działu ds. zgodności z przepisami na adres podany na końcu niniejszego dokumentu.

Jeśli wyrazisz na to zgodę, postaramy się rozpatrzeć Twój wniosek w sposób nieformalny, na przykład przekazując Ci konkretne informacje, których potrzebujesz przez telefon. Jeśli posiadamy dane o Tobie, możesz zwrócić się do nas o poprawienie wszelkich błędów, ponownie kontaktując się z działem ds. zgodności z przepisami.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 2018 r. i ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych użytkownik ma również następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych:

 • prawo do skorygowania wszelkich nieprawidłowości,

a w pewnych okolicznościach, użytkownik ma prawo:

 • zażądać usunięcia swoich danych osobowych,
 • zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • zażądać przekazania swoich danych osobowych,
 • do wycofania zgody.

Aby zwrócić się do Chord Company z wnioskiem o skorzystanie z któregokolwiek z powyższych praw, należy napisać do naszego działu ds. zgodności z przepisami na adres podany na końcu niniejszego dokumentu.

Odwiedzanie naszej strony internetowej

Kiedy użytkownik przegląda niniejszą stronę internetową, robi to anonimowo. Korzystamy z usług innej firmy, Google Analytics, w celu zbierania standardowych danych dziennika internetowego oraz szczegółów dotyczących wzorców zachowań użytkowników. Robimy to, aby uzyskać takie informacje jak liczba odwiedzających różne części strony. Informacje te są przetwarzane tylko w sposób, który nie identyfikuje żadnej osoby. Chord Company nie podejmuje i nie zezwala Google na podejmowanie jakichkolwiek prób ustalenia tożsamości osób odwiedzających naszą stronę internetową.

Użytkownik rozumie i zgadza się, że wszelkie materiały pobrane ze strony internetowej są pobierane według własnego uznania i na własne ryzyko oraz że ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody w swoim systemie komputerowym lub utratę danych, które mogą wynikać z wszelkich pobranych materiałów.

Chord Company korzysta z usług innej firmy, TJC, aby pomóc w utrzymaniu bezpieczeństwa i wydajności strony internetowej Chord Company. W celu świadczenia tej usługi przetwarza ona adresy IP osób odwiedzających stronę internetową Chord Company.

Bezpieczeństwo danych

Wprowadziliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie, wykorzystaniu lub nieuprawnionemu dostępowi do Twoich danych osobowych, ich zmianie lub ujawnieniu. Ponadto, ograniczamy dostęp do Twoich danych osobowych do tych pracowników, agentów, wykonawców i innych stron trzecich, które muszą je znać. Będą oni przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i podlegają obowiązkowi zachowania poufności.

Wprowadziliśmy procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych i powiadomimy Cię oraz każdy właściwy organ nadzorczy o naruszeniu, w przypadku gdy jest to wymagane prawem.

Niestety, przesyłanie danych przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych przesyłanych na naszą stronę internetową. Każdy przesył odbywa się na własne ryzyko. Po otrzymaniu Twoich danych, zastosujemy ścisłe procedury i zabezpieczenia, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.

Stosowanie plików cookie

 

Chord Company używa plików cookie na swojej stronie internetowej w celu zwiększenia doświadczenia użytkowników oraz poprawy doświadczenia użytkowników wielokrotnie odwiedzających stronę i powracających. Pliki cookie to alfanumeryczne identyfikatory, które przenosimy do urządzenia/urządzeń użytkownika za pomocą jego przeglądarki internetowej, aby umożliwić naszym systemom jego rozpoznanie.

Możemy uzyskać informacje na temat ogólnego korzystania z Internetu przez użytkownika za pomocą pliku cookie, który jest przechowywany na urządzeniu użytkownika. Pliki cookie zawierają informacje, które są przesyłane do urządzenia użytkownika. Pomagają nam one udoskonalić naszą stronę internetową, aby zapewnić lepszą i bardziej spersonalizowaną obsługę. Dzięki nim możemy oszacować wielkość grupy odbiorców i sposób użytkowania, przechowywać informacje o preferencjach użytkowników, a tym samym dostosować naszą stronę internetową do ich indywidualnych zainteresowań, przyspieszyć wyszukiwanie i rozpoznać ich po powrocie na naszą stronę internetową.

W opcji „Pomoc” na pasku menu większości przeglądarek znajdziesz informacje, w jaki sposób zapobiec akceptowaniu przez przeglądarkę nowych plików cookie, jak ustawić przeglądarkę, aby informowała Cię o otrzymaniu nowego pliku cookie oraz jak całkowicie wyłączyć pliki cookie. Jeśli pozostawisz włączone pliki cookie, upewnij się, że wylogowałeś się po zakończeniu korzystania ze współdzielonego komputera/urządzenia. Zawsze możesz zdecydować się nie podawać informacji i nie akceptować plików cookie, nawet jeśli jest to konieczne do korzystania z niektórych funkcji strony internetowej.

Jak to ma miejsce w przypadku większości stron internetowych, pewne informacje gromadzimy automatycznie i przechowujemy je w plikach dziennika. Informacje te obejmują adresy protokołu internetowego (IP), rodzaj przeglądarki, dostawcę usług internetowych (ISP), strony odsyłające/wyjściowe, system operacyjny, datę/sygnaturę czasową oraz dane dotyczące kliknięcia.

Używamy tych informacji, które nie śledzą ani nie identyfikują poszczególnych użytkowników, do analizowania trendów, administrowania stroną, śledzenia ruchów użytkowników na stronie i zbierania danych demograficznych o całej naszej bazie klientów. Chord Company Ltd nie będzie wykorzystywać zebranych w ten sposób informacji do sprzedaży bezpośrednio do klienta.

W niektórych naszych wiadomościach e-mail używamy tzw. „click-through URL”, który połączony jest z treścią zawartą na naszej stronie internetowej. Kiedy klient kliknie jeden z tych adresów URL, przechodzą one przez nasz serwer internetowy przed dotarciem na stronę docelową. Śledzimy te dane pochodzące z „click-through” w celu określenia zainteresowania poszczególnymi tematami i pomiaru skuteczności komunikacji z naszymi klientami.

Linki do stron internetowych

Nasza strona internetowa może od czasu do czasu zawierać łącza do i ze stron internetowych naszych sieci partnerskich, dystrybutorów, reklamodawców i podmiotów powiązanych. W przypadku korzystania z łączy do którejkolwiek z tych stron internetowych, należy pamiętać, że strony te mają swoje własne zasady ochrony prywatności i że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za te zasady lub wykorzystanie danych, które użytkownik może im przekazać. Proszę sprawdzić te zasady przed przesłaniem jakichkolwiek danych osobowych na te strony internetowe. RODO daje użytkownikowi prawo dostępu do posiadanych o nim informacji. Prawo dostępu może być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem.

Dostawcy usług zgłaszający naruszenie

Dostawcy publicznych usług łączności elektronicznej są prawnie zobowiązani do zgłaszania Chord Company wszelkich naruszeń bezpieczeństwa dotyczących danych osobowych. Jeśli zostaniemy poinformowani o jakimkolwiek naruszeniu, które ma wpływ na przechowywane przez nas Twoje dane osobowe, poinformujemy Cię bez zbędnej zwłoki, jeśli naruszenie to może mieć na Ciebie niekorzystny wpływ.

Newsletter

Korzystamy z usług zewnętrznego dostawcy (Adestra), aby dostarczać e-newslettery odbiorcom, którzy o to prosili. Zbieramy statystyki dotyczące otwierania wiadomości e-mail i kliknięć przy użyciu standardowych technologii branżowych.

Kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

Będziemy rejestrować i przetwarzać wszelkie podane dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do zapewnienia skutecznego wsparcia. Jeśli osoba dzwoniąca jest zarejestrowanym klientem, dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Jeśli nie, dane osobowe osoby dzwoniącej będą przechowywane przez 6 miesięcy od daty ostatniego połączenia.

Używamy Transport Layer Security (TLS) do szyfrowania i ochrony przechowywanych wiadomości e-mail, danych rejestracyjnych i zawartych w formularzu kontaktowym. Jeśli Twoja poczta elektroniczna nie obsługuje TLS, powinieneś być świadomy, że wszelkie wiadomości e-mail wysyłane lub otrzymywane przez nas mogą nie być chronione podczas przesyłania.

Będziemy również monitorować wszelkie wysyłane do nas wiadomości e-mail, w tym załączniki do plików, pod kątem wirusów lub złośliwego oprogramowania. Należy pamiętać, że użytkownik, jako nadawca, ma obowiązek upewnić się, że każda wysłana przez niego wiadomość e-mail spełnia wymogi prawa.

 

Kandydaci do pracy

Rekrutacja za pośrednictwem agencji rekrutacyjnych
Czasami zamieszczamy ogłoszenia za pośrednictwem agencji rekrutacyjnych, które zbierają informacje na temat aplikacji.  Informacje takie będą przetwarzane zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  Należy pamiętać, że te agencje rekrutacyjne są administratorami danych we własnym imieniu i należy poprosić o kopię ich Polityki Prywatności, aby dowiedzieć się w jaki sposób przetwarzają dane osobowe.  Nie ponosimy odpowiedzialności za sposób, w jaki przetwarzają dane osobowe użytkownika.

Rekrutacja za pośrednictwem Chord Company

Ewentualnie kandydaci proszeni są o składanie aplikacji bezpośrednio do Chord Company.

O jakie dane prosimy i dlaczego?
Nie gromadzimy więcej danych, niż jest to konieczne do osiągnięcia określonych celów. Dane, o które prosimy, są wykorzystywane do oceny predyspozycji do zatrudnienia (np. kwalifikacje i informacje szczegółowe dotyczące doświadczenia związanego z danym stanowiskiem).

Co zrobimy z danymi, które nam przekażesz?
Wszystkie dane, które podasz w trakcie procesu, będą wykorzystywane wyłącznie w celu rozpatrywania Twojej aplikacji lub, w razie potrzeby, w celu spełnienia wymogów prawnych lub regulacyjnych.

Nie będziemy udostępniać żadnych danych podanych przez Ciebie w trakcie procesu rekrutacji osobom trzecim w celach marketingowych ani przechowywać żadnych Twoich danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Podane przez Ciebie dane będą przez nas bezpiecznie przechowywane bez względu na to, czy są to dane w formie elektronicznej czy fizycznej.

Podane przez Ciebie dane kontaktowe wykorzystamy do skontaktowania się z Tobą w celu rozpatrzenia Twojej aplikacji. Pozostałe dane, które podasz, wykorzystamy, aby ocenić, czy jesteś odpowiedni na stanowisko, o które się ubiegałeś.

Jak długo przechowujemy dane?
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Twojej aplikacji, dane, które podajesz w trakcie procesu aplikacyjnego, zostaną przez nas zachowane w aktach osobowych pracownika przez okres zatrudnienia plus 6 lat po zakończeniu zatrudnienia.  W przypadku odrzucenia aplikacji, dane są przechowywane przez sześć miesięcy od daty potwierdzenia decyzji.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące procesu lub sposobu postępowania z Twoimi danymi, skontaktuj się z nami pod adresem: dpo@chord.co.uk .

Skargi lub zapytania

Firma Chord Company stara się spełniać najwyższe standardy przy zbieraniu i wykorzystywaniu danych osobowych. Z tego powodu wszelkie otrzymane skargi traktujemy bardzo poważnie. Zachęcamy użytkowników do powiadomienia nas, jeśli uważają, że zbieranie lub wykorzystywanie danych osobowych jest niesprawiedliwe, wprowadzające w błąd lub niewłaściwe. Z przyjemnością przyjmiemy również wszelkie sugestie dotyczące usprawnienia naszych procedur.

Jeśli chcesz złożyć skargę na sposób, w jaki przetwarzaliśmy Twoje dane osobowe, w pierwszej kolejności prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: dpo@chord.co.uk.  Jeśli nie jesteś zadowolony z naszej odpowiedzi, możesz skontaktować się z Information Commissioner’s Office (Biuro Komisarza ds. Informacji) jako organem ustawowym, który nadzoruje prawo o ochronie danych osobowych.

Kiedy otrzymujemy skargę od osoby, tworzymy plik zawierający szczegółowe informacje dotyczące skargi. Zazwyczaj zawiera on dane identyfikacyjne skarżącego i wszelkich innych osób, których dotyczy skarga. Dane osobowe, które gromadzimy, wykorzystujemy wyłącznie w celu rozpatrzenia skargi i sprawdzenia poziomu świadczonych przez nas usług.

Zazwyczaj musimy ujawnić dane identyfikacyjne skarżącego temu, kogo dotyczy skarga. Jest to nieuniknione, gdy, na przykład, dokładność zapisu zdarzeń danej osoby jest przedmiotem sporu. Jeśli skarżący nie chce, aby ujawniono identyfikujące go lub ją dane, postaramy się to uszanować. Jednakże rozpatrzenie skargi w sposób anonimowy może okazać się niemożliwe.

Dane osobowe zawarte w aktach skarg będziemy przechowywać zgodnie z naszą polityką przechowywania danych. Oznacza to, że informacje dotyczące skargi będą przechowywane przez dwa lata od daty jej zamknięcia. W tym czasie będą one przechowywane w bezpiecznym środowisku, a dostęp do nich zostanie ograniczony zgodnie z zasadą „wiedzy koniecznej”.

Podobnie, jeżeli kierowane są do nas zapytania, wykorzystujemy dostarczone nam informacje wyłącznie w celu rozpatrzenia zapytania i wszelkich późniejszych kwestii oraz w celu sprawdzenia poziomu świadczonych przez nas usług.

Kiedy podejmujemy działania w zakresie egzekwowania przepisów przeciwko komuś, możemy opublikować tożsamość pozwanego w naszym Raporcie Rocznym lub w innym miejscu. Zazwyczaj nie identyfikujemy żadnych skarżących, chyba że informacje szczegółowe zostały już podane do wiadomości publicznej.

Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsza informacja prawna podlega przepisom prawa angielskiego oraz jest zgodnie z nim interpretowana. Spory powstałe w związku z niniejszą informacją prawną podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.
© The Chord Company 2018

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem strony internetowej i chcesz zamknąć swoje konto u nas, wyślij prośbę na adres: info@chord.co.uk, podając konto/a, które chcesz zamknąć.

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

Dokonujemy regularnego przeglądu naszej Polityki Prywatności. Ostania aktualizacja niniejszej Polityki Prywatności została przeprowadzona w dniu 21 września 2018 r.

Kontakt z naszą firmą

Jeśli chcesz uzyskać informacje na temat naszej Polityki Prywatności lub przekazać opinię dotyczącą niniejszej Polityki, napisz na adres: dpo@chord.co.uk The Chord Company Ltd, Chord Company House, Millsway Centre, Amesbury, Wiltshire, SP4 7RX, UK.