Zasady i ograniczenia

WAŻNA INFORMACJA PRAWNA

UWAGA: Niniejsza informacja prawna dotyczy całej zawartości Strony Internetowej pod nazwą domeny www.chord.co.uk (Strona Internetowa) oraz wszelkiej korespondencji elektronicznej pomiędzy nami a użytkownikiem. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami przed rozpoczęciem korzystania ze Strony Internetowej. Korzystanie ze Strony Internetowej oznacza, że akceptujesz niniejsze warunki bez względu na to, czy zdecydujesz się zarejestrować u nas, czy też nie. Jeśli nie akceptujesz niniejszych warunków, nie korzystaj ze Strony Internetowej. Niniejsza informacja została wydana przez The Chord Company Ltd (Spółka).

 

  1. WPROWADZENIE

1.1 Użytkownik może uzyskać dostęp do Strony Internetowej bez konieczności rejestracji swoich danych osobowych u nas.

1.2 Uzyskując dostęp do dowolnej części Strony Internetowej, uznaje się, że użytkownik w pełni zaakceptował niniejszą informację prawną. Jeśli użytkownik nie zaakceptuje niniejszej informacji prawnej w całości, musi natychmiast opuścić Stronę Internetową.

1.3 Spółka może w każdej chwili zmienić niniejszą informację prawną, aktualizując niniejszą publikację. Użytkownik powinien okresowo sprawdzać Stronę Internetową, aby zapoznać się z aktualną informacją prawną, ponieważ jest ona dla niego wiążąca. Niektóre postanowienia niniejszej informacji prawnej mogą zostać zastąpione wyraźnie wskazanymi informacjami prawnymi lub warunkami znajdującymi się na poszczególnych stronach Strony Internetowej.

 

  1. LICENCJA

2.1 Użytkownik może drukować i pobierać fragmenty ze Strony Internetowej na własny użytek na następujących zasadach:
(a) żadne dokumenty lub związane z nimi elementy graficzne na Stronie Internetowej nie są w żaden sposób modyfikowane; (b) żadna grafika na Stronie Internetowej nie jest używana oddzielnie od odpowiadającego jej tekstu; oraz (c) we wszystkich kopiach pojawiają się informacje o prawach autorskich i znakach towarowych Spółki oraz niniejsze pozwolenie.

2.2 O ile nie określono inaczej, prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do wszystkich materiałów znajdujących się na Stronie Internetowej (w tym m.in. zdjęcia, opisy produktów i grafiki) są własnością Spółki lub jej licencjodawców. Dla celów niniejszej informacji prawnej, jakiekolwiek wykorzystanie fragmentów ze Strony Internetowej w celach innych niż określone w punkcie 2.1 jest zabronione. Jeśli użytkownik naruszy którekolwiek z warunków zawartych w niniejszej informacji prawnej, jego zgoda na korzystanie ze Strony Internetowej automatycznie wygasa i musi natychmiast zniszczyć wszelkie pobrane lub wydrukowane fragmenty ze Strony Internetowej.

2.3 Z zastrzeżeniem punktu 2.1, żadna część Strony Internetowej nie może być powielana lub przechowywana na jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub zawarta w jakimkolwiek publicznym lub prywatnym elektronicznym systemie wyszukiwania lub usłudze bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.

2.4 Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszych warunkach, są zastrzeżone.

 

  1. DOSTĘP DO USŁUGI

3.1 Chociaż Spółka dokłada wszelkich starań, aby zapewnić normalną dostępność Strony Internetowej 24 godziny na dobę, Spółka nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli z jakiegokolwiek powodu Strona Internetowa jest niedostępna w jakimkolwiek czasie lub przez jakikolwiek okres.

3.2 Dostęp do Strony Internetowej może zostać czasowo zawieszony bez uprzedzenia w przypadku awarii, konserwacji lub naprawy systemu lub z przyczyn niezależnych od Spółki.

 

  1. MATERIAŁY I ZACHOWANIE ODWIEDZAJĄCYCH

4.1 Informacje inne niż dane osobowe, które są objęte naszą Polityką Prywatności, wszelkie materiały przesyłane lub zamieszczane na Stronie Internetowej będą uważane za niepoufne i niezastrzeżone. Spółka nie ma żadnych zobowiązań w odniesieniu do takich materiałów. Spółka i osoby przez nią wyznaczone mogą kopiować, ujawniać, rozpowszechniać, włączać i w inny sposób wykorzystywać takie materiały oraz wszelkie dane, obrazy, dźwięki, teksty i inne rzeczy w nich zawarte do wszelkich celów komercyjnych lub niekomercyjnych.

4.2 Zabronione jest zamieszczanie lub przesyłanie na lub ze Strony Internetowej jakichkolwiek materiałów:
(a) które zawierają groźby, są zniesławiające, obsceniczne, nieprzyzwoite, obrazoburcze, obraźliwe, pornograficzne, obelżywe, mogące podżegać do nienawiści rasowej, dyskryminujące, groźne, skandaliczne, podżegające, bluźniercze, naruszające zaufanie, naruszające prywatność lub mogące powodować uciążliwość lub niedogodności; lub (b) na które użytkownik nie uzyskał wszystkich niezbędnych licencji i/lub zezwoleń; lub (c) które stanowią lub zachęcają do zachowania, które mogłoby zostać uznane za przestępstwo, skutkować odpowiedzialnością cywilną lub w inny sposób być sprzeczne z prawem lub naruszać prawa osób trzecich w jakimkolwiek kraju na świecie; lub (d) które mogą spowodować szkody o charakterze technicznym (w tym m.in. wirusy komputerowe, bomby logiczne, konie trojańskie, robaki, szkodliwe elementy, uszkodzone dane lub inne złośliwe oprogramowanie lub szkodliwe dane).

4.3 Użytkownik nie może korzystać ze Strony Internetowej w niewłaściwy sposób (w tym m.in. przez włamanie).

4.4 Spółka będzie w pełni współpracować z organami ścigania lub stosować się do postanowień sądu żądających lub nakazujących Spółce ujawnienie tożsamości lub zlokalizowanie osoby zamieszczającej jakiekolwiek materiały z naruszeniem punktu 4.2 lub 4.3.

 

  1. LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH I Z INNYCH STRON INTERNETOWYCH

5.1 Linki do stron internetowych osób trzecich znajdujących się na Stronie Internetowej są zamieszczane wyłącznie dla wygody użytkownika. Jeśli użytkownik korzysta z tych linków, opuszcza Stronę Internetową. Spółka nie sprawdziła wszystkich tych stron internetowych osób trzecich oraz nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za te strony internetowe, ich zawartość lub dostępność. W związku z tym Spółka nie zatwierdza ani nie składa żadnych oświadczeń na ich temat, ani żadnych znalezionych tam materiałów, ani też żadnych wyników, które mogą zostać uzyskane w wyniku ich wykorzystania. Jeśli użytkownik zdecyduje się skorzystać z którejkolwiek ze stron internetowych osób trzecich powiązanych ze Stroną Internetową, robi to całkowicie na własne ryzyko.

 

  1. REJESTRACJA

6.1 Każda rejestracja jest przeznaczona tylko dla jednego użytkownika. Spółka nie zezwala na udostępnianie nazwy użytkownika i hasła żadnej innej osobie ani wielu użytkownikom w sieci.

6.2 Odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszelkich wydanych haseł spoczywa na użytkowniku.

 

  1. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

7.1 Chociaż Spółka dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na Stronie Internetowej były poprawne, nie gwarantuje ona dokładności i kompletności materiałów znajdujących się na Stronie Internetowej. Spółka może w dowolnym czasie i bez uprzedzenia dokonywać zmian w materiałach zamieszczonych na Stronie Internetowej lub w produktach i cenach na niej opisanych. Materiały znajdujące się na Stronie Internetowej mogą być nieaktualne, a Spółka nie zobowiązuje się do ich aktualizacji.

7.2 Materiały publikowane na Stronie Internetowej są publikowane „takie, jakie są”, nie podlegają żadnym warunkom, gwarancjom ani innym postanowieniom. W związku z tym, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, Spółka udostępnia użytkownikowi Stronę Internetową przy założeniu, że Spółka wyłącza wszelkie oświadczenia, gwarancje, warunki i inne postanowienia (w tym m.in. warunki przewidziane w przepisach dotyczące zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu i użycia właściwej staranności i umiejętności), które, w przypadku nieobowiązywania niniejszej informacji prawnej, mogłyby mieć zastosowanie do Strony Internetowej.

 

  1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

8.1 Spółka, dowolna inna strona (niezależnie od tego, czy jest zaangażowana w tworzenie, produkcję, utrzymanie lub dostarczanie Strony Internetowej) oraz dowolna spółka z grupy kapitałowej Spółki oraz członkowie zarządu, dyrektorzy, pracownicy, udziałowcy lub agenci którejkolwiek z nich, wyłączają wszelką odpowiedzialność z tytułu strat lub szkód o dowolnej wysokości lub rodzaju, które mogą wyniknąć dla użytkownika lub osoby trzeciej (w tym m.in. wszelkich strat lub szkód bezpośrednich, pośrednich, moralnych lub wynikowych, lub jakiejkolwiek utraty dochodów, zysków, wartości firmy, danych, umów, wykorzystania środków pieniężnych, bądź też strat lub szkód wynikających lub związanych w jakikolwiek sposób z przerwami w działalności, oraz niezależnie od tego, czy odpowiedzialność ma charakter deliktowy (w tym m.in. zaniedbanie) kontraktowy lub inny) w związku ze Stroną Internetową w jakikolwiek sposób lub w związku z korzystaniem, niemożnością korzystania lub wynikami korzystania ze Strony Internetowej, wszelkich stron internetowych powiązanych ze Stroną Internetową lub materiałem znajdującym się na takich stronach internetowych, w tym m.in. strat lub szkód spowodowanych wirusami, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy, oprogramowanie, dane lub inne mienie użytkownika z powodu dostępu, korzystania lub przeglądania Strony Internetowej lub pobierania jakichkolwiek materiałów ze Strony Internetowej lub jakichkolwiek stron internetowych powiązanych ze Stroną Internetową.

  1. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Niniejsza informacja prawna podlega przepisom prawa angielskiego oraz jest zgodnie z nim interpretowana. Spory powstałe w związku z niniejszą informacją prawną podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.

© The Chord Company 2018